Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Art. 1 : De in rekening gebrachte prijzen zijn degene die van kracht zijn op de datum van de levering. Wij behouden ons aldus het recht voor de prijzen die in onze offerten voorkomen te wijzigen om rekening te houden met tussentijdse schommelingen die in hun bestanddelen zouden voorkomen, zoals: prijzen die door de laboratoria toegepast zijn, vervoerkosten, douane rechten, taksen en andere rechten, wisselkoers, enz...

 

Art. 2 : Behoudens uitdrukkelijke bepaling wijzen wij elke eis tot schadevergoeding voortvloeiend uit een laattijdige levering van de hand.

 

Art. 3 : De goederen reizen altijd voor rekening en op risico’s van de bestemmeling, zelfs bij franco levering.

 

Art. 4 : Om ontvankelijk te zijn, dient elke klacht binnen de 7 dagen volgend op de ontvangst der goederen per aangetekend schrijven op onze kantoren ingediend te worden. 14 dagen de tijd om te retourneren.

 

Art. 5 : De producten die wij als defect hebben erkend zullen naar onze keuze ofwel terugbetaald worden ofwel kosteloos vervangen worden, zonder vergoeding van welke aard ook. De geweigerde producten dienen ons teruggestuurd te worden. Alleen ongeopende producten worden terugbetaald.

 

Art. 6 : Onze facturen zijn contant betaalbaar te Koksijde. De door ons getrokken wissels, de uitgifte of aanvaarding van mandaten, de aanvaarding van betalingsovereenkomsten geven geen aanleiding tot schuldvernieuwing en maken geen inbreuk op de bevoegdheidsclausule.

 

Art. 7: Bij alle geschillen, zullen slechts de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd zijn.

 

Art. 8 : Clausule betreffende de conventionele vergoeding in geval van laattijdige betaling: elke factuur of geaccepteerde wisselbrief, die op zijn vervaldag niet betaald is, zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1 % per maand dragen. Bovendien en onverminderd bovenvermelde verwijlintresten zal de onbetaalde factuur of de geaccepteerde wisselbrief van rechtswege en zonder aanmaning met 15 % verhoogd worden, met een minimum van 25 €. ten titel van vergoedend en overeengekomen schadevergoeding. Voor het berekenen van de verwijlintresten wordt de maand van de vervaldag niet medegerekend maar de maand tijdens de welke de betaling geschiedt wordt voor een volle maand gerekend.

 

Art. 9 : Bij iedere bestelling zijn de huidige beschreven verkoopsvoorwaarden van toepassing. De verkoopsvoorwaarden blijven van toepassing welke ook de afwijkende aankoopsvoorwaarden vermeld op de brieven, documenten van de kopers wezen.